همکاری با سایت خیاوی

دفاتر املاک، در صورت داشتن شرایط نوشته شده در زیر میتوانند با سایت خیاوی همکاری داشته باشند.

  • دارا بودن جواز کسب و امکان صدور کد رهگیری
  • داشتن وسیله نقلیه جهت بازدید از مورد آگهی
  • بستن قرارداد با سایت خیاوی
  • ارسال کپی برابر اصل کارت ملی، شناسنامه، جواز کسب
  • ارائه یک برگ سفته بانکی (مبلغ آن در قرارداد نوشته شده است) جهت ضمانت