جهت ارتقا به سطح (نماینده املاک) از قسمت تیکت پشتیبانی درخواست خود را ثبت کنید.
توجه کنید که متن درخواست باید خوانا و در کاغذ A4 با تصویر کارت ملی در زیر آن و با مهر و امضا دفتر املاکتان باشد. توجه کنید که تصویر نمایه (پروفایل) با تصویر خودتان باشد. نمونه درخواست